Hett ämne på Hjälpmedelsriksdagen: "Vi behöver bättre beslutsunderlag"

Varför skriver vissa regioner ut hjälpmedel, som andra säger nej till? “Jag vill se mer evidensbaserad forskning. Och jag ser fram emot en spännande diskussion på Hjälpmedelsriksdagen” säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen.

 

Socialstyrelsen har ett stort engagemang i Hjälpmedelsriksdagen. Varför?

 

“Som sektorsmyndighet har vi ett särskilt ansvar att vara samlande och pådrivande i olika frågor med koppling till funktionshindersområdet” säger Karin Flyckt, som är samordnare för funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen. “Hjälpmedel är en sådan fråga. Som aktör inom detta område tycker vi det är viktigt med en nationell arena där olika aktörer kan mötas, diskutera och sprida kunskap. Den funktionen fyller verkligen Hjälpmedelsriksdagen.”

 

2023 års möte går 23 maj på Svenska Mässan, parallellt med Vitalis. Karin Flyckt ser fram emot flera punkter i programmet, och vill lyfta ett par av dem.

 

“Den ena är punkten Styrning, statistik och verklighet. Där visar Socialstyrelsen bland annat hur utvecklingen ser ut från nationellt håll när det gäller hjälpmedelsförskrivning. Här medverkar också representanter för två regioner. De kommer att presentera sin bild. Hur arbetar man regionalt med de här frågorna? Varför ser det så olika ut från region till region? Vad är det egentligen som påverkar? Det blir en mycket intressant diskussion.”

 

En annan programpunkt, Hälsoekonomi, nyttokalkyler och innovation, tar upp evidensbaserad forskning som utvärderar nyttan av olika hjälpmedel, både samhällsekonomiskt och hälsoekonomiskt.

 

“Det här är ett område där vi behöver kliva framåt ännu mer i Sverige” säger Karin. “Olika forskare, hälsoekonomer, verksamhets- och förvaltningschefer medverkar. Det ska bli oerhört spännande att ta del av deras presentation och följande paneldiskussion.” Hon konstaterar att de hälsoekonomiska analyserna och utvärderingarna ofta är avgörande för om ett hjälpmedel ska finnas tillgängligt eller inte. “De utgör grunden för all hjälpmedelsförsörjning och skapar förutsättningarna för en jämlik förskrivning, säger Karin.”

 

Problemet, menar hon, är att dessa analyser och utvärderingar dels är väldigt få till antalet, dels väldigt begränsade i genomförandet. Det är rätt vanligt med få deltagare, vilket gör det svårt att dra generella slutsatser. Karin Flyckt understryker betydelsen av att ha bästa möjliga beslutsunderlag. “Givet evidensen, hur bör vi prioritera mellan olika stöd? Jag vill se mer forskning kring detta. Så vi får mer kunskap om vilka hjälpmedel som gör mest nytta. Först då kan vi närma oss målet om en jämlik förskrivning av hjälpmedel.”